ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень повідомляє про можливість оприлюднення наукових статей (результатів наукових досліджень) у науковому періодичному виданні (журналі) "Economics & Working Capital" (м. Лондон, Сполу́чене Королі́вство Вели́кої Брита́нії та Півні́чної Ірла́ндії).
Видання включене до каталогу Міжнародного центру періодичних видань ISSN 2398-9491. Примірники журналу надсилаються до провідних університетів та наукових установ Великої Британії та країн ЄС.
Журнал створено з метою оперативного оприлюднення результатів наукових досліджень, що виконані вченими країн Центральної та Східної Європи. У журналі друкуються наукові праці англійською мовою.

Пріоритетними тематичними напрямками журналу визначено наступні:
1. Результати фундаментальних досліджень з економіки.
2. Менеджмент, фінанси.
3. Бухгалтерський облік та управління оборотним капіталом.
4. Промислові та управлінські інновації, новітні технології.
5. Бізнес-інформатика, демографія, людський капітал.
Журнал виходить 4 рази на рік. Автори можуть отримати авторський примірник журналу через відділення Нової Пошти або в українському представництві журналу (НДІСР).
Журнал "Economics & Working Capital" є іноземним науковим періодичним виданням, в якому можуть оприлюднюватись результати дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів відповідно до вимог п.11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою КМ України № 167 від 6 березня 2019 р. та п.2.2 Наказу МОН України № 1220 від 23 вересня 2019 р. на підставі офіційного свідоцтва про реєстрацію журналу № MK ČR E 21453 (Nemoros, Hlavní kancelář: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Česká republika).
Вимоги до оформлення наукових статей. Відступ з усіх боків - 2,0 см, абзацний відступ - 1,0 см, шрифт - Times New Roman, інтервал - 1. Спочатку вказується назва наукової праці (по центру аркуша, кегль - 16, напівжирним), нижче через інтервал - П.І.Б. автора (авторів), місце роботи, науковий ступінь, вчене звання (по центру аркуша, кегль - 14, курсив), нижче через інтервал - анотація та ключові слова (до 5 рядків, кегль - 12), нижче через інтервал - текст (кегль - 14). Матеріали подаються в редакторі Word із розширенням *.doc. Рисунки, графіки, формули і таблиці слід лише подавати у тому разі, якщо вони відображають безпосередній результат наукового дослідження і містять наукову новизну. У статті мають бути відомості про результати емпіричної або оглядової частини проведеного дослідження, чіткий зміст наукової новизни отриманих результатів, їхнє конкретне теоретичне та практичне значення, відомості про апробацію або можливе використання.
Процедура розгляду наукових статей. На електронну адресу українського представництва журналу sried@sried.in.ua необхідно подати оформлену згідно встановлених вимог наукову працю у форматі *.doc, оформлену у довільній формі заявку (із зазначенням, що подана наукова праця раніше ніде не оприлюднена, і автор дає згоду на її оприлюднення). Редакція самостійно організовує рецензування та виконує літературне редагування (за необхідності). За необхідності можуть бути надані послуги наукового перекладу на англійську мову. У випадку наявності зауважень стаття повертається автору для доопрацювання. У випадку позитивного рішення редколегії (на основі позитивних рецензій) стаття оприлюднюється у найближчому номері (як правило, впродовж 6 місяців після рішення редколегії).
До публікації приймаються наукові праці обсягом від 8 до 15 сторінок.
Вартість оприлюднення наукової статті уточнюйте за телефонами (НДІCР): (044) 360-97-28, (050) 225-80-87, (097) 813-87-19.
Сайт НДІCР: http://sried.in.ua

З повагою, Редакція
Made on
Tilda